Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak

Resmi gazetede de Duyurulduğu Üzere Kültür Ve Turizm Bakanlığı 30 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Son başvuru tarihi 21 ağustos 2022

30 SÖZLEŞMELİ RESTORATÖR ALIM İLANI

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Mesleki Uygulamalı Sınav ile 30 sözleşmeli Restoratör alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- MESLEKİ UYGULAMALI SINAV İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ RESTORATÖR POZİSYON ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR

Restoratör pozisyonda 30 sözleşmeli personel alınacaktır.

başvuracaklarda aranacak şartlar

1. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında eğitim veren üniversitelerin ilgili önlisans ve lisans programlarından (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mimari Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümlerinden) ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,

2. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3. Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış çalışma dosyası ibraz etmek,

4. Aşağıda sıralanan şartlardan en az birine sahip olmak;

a. Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarda en az 30 gün restoratör olarak yer aldığını gösterir ilgili idare imzalı belge.

b. KVMGM izni ile gerçekleştirilen en az 2 arkeolojik kazı çalışmasında, her bir kazı sezonunda (takvim yılı içerisinde) toplamda en az 30 gün süreyle restoratör olarak görev almış olduğunu gösterir ilgili kazı başkanından / müze müdüründen alacağı imzalı yazı ve / veya belge. (Bilgilerin teyidi KVMGM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

c. Koruma ve onarım alanında çalışma deneyimi olduğunu gösterir belge. (Staj hariç)

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (30): Ankara (2), Antalya (3), Bursa (3), Diyarbakır (3), Erzurum (4), Gaziantep (2), İstanbul (3), İzmir (4), Nevşehir (3), Trabzon (3).

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular elektronik ortamda 10/08/2022-21/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır,

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,

4. Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

MESLEKİ UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

1. Mesleki Uygulama Sınav Konuları:

a) Koruma ve Onarım İlkeleri; yasa, yönetmelik ve meslek etiği,

b) Koruma ve onarımda belgeleme; rapor hazırlama, tespit, çözüm ve öneriler,

c) Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları için önleyici koruma yöntemleri,

d) Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları için aktif koruma yöntemleri,

e) Müzelerde önleyici koruma planlaması,

f) Arazide (ören yeri) koruma planlaması,

g) Müzelerde iç mekan koşullarının (sıcaklık, bağılnem, ışık vb.) denetimi ve iklimlendirme çalışmaları,

h) Sağlamlaştırma/konsolidasyon, dolgu ve tamamlama yöntemleri,

ı) Konservasyonda kullanılan malzemeler; özellikleri, türleri, kullanım alanları ve yöntemler,

i) Mimari yapılarda bulunan taş, ahşap yapı elemanları ile duvar resmi, kalemişi, kündekari, edirnekari, malakari, sedefkari ve benzeri bezeme ögelerinin konservasyon uygulamaları,

j) Restorasyon ve Konservasyon çalışmalarının planlaması; yaklaşık maliyet, metraj ve zamanlama,

2. Adaylar, sınav komisyonu tarafından her biri için ayrı ayrı değerlendirileceklerdir. Adayların sınavda aldıkları puan başarı notunu teşkil edecektir.

3. Mesleki uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az altmış olması gerekir.

4. Sınavda altmış ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

DİĞER HUSUSLAR

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir,

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır,

4. Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır.

6- MESLEKİ UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ:

Mesleki Uygulamalı Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Mesleki Uygulamalı Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.

2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenecektir.

3. Yapılan sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Memur Alımı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin

Bize Katılın